ALTERNATE Sp. z o. o.
Philipp-Reis-Str. 2-3
D-35440 Linden

Infolinia +48 22 206 21283
Przyjmowanie zamówień pon. - pt. 9.00 - 18.00
Informacje prawne
Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość

Towary nabywane przez Konsumentów w sensie Dz. U. Nr 22, poz. 271 z 2000 r. z póź. zm. mogą być objęte gwarancją producenta lub rękojmią Sprzedającego.

Sprzedający gwarantuje na okres 24 miesięcy od daty wydania towaru Kupującemu, że dostarczony towar jest - według aktualnego stanu techniki - wolny od wad produkcyjnych. Odpowiedzialność Sprzedającego za skutki normalnego używania jest wykluczona.

Widoczne uszkodzenia należy zgłosić pisemnie w obrębie 14 dni po otrzymaniu towaru, przy czym wystarczające jest odesłanie oświadczenia w wyznaczonym terminie. W przeciwnym wypadku wygasają wszelkie roszczenia gwarancyjne.

W przypadku, gdy wada sprzętu stanowiąca przedmiot reklamacji jest usuwalna, obowiązki gwarancyjne wykonywane będą w drodze naprawy gwarancyjnej.

W wypadku niezgodności zakupionego towaru z umową w rozumieniu Dz.U. Nr 141 poz.1176 z 2002 r. ze zm. Kupujący ma prawo wymagać bezpłatnej naprawy lub wymiany towaru na nowy. Jeśli jedna z dostępnych form doprowadzenia towaru do stanu zgodnego z umową połączona jest z nadmiernymi kosztami dla Sprzedającego, wtedy roszczenia ograniczają się do pozostałej formy. W związku z wymianą towaru na nowy Sprzedający zastrzega sobie możliwość wymiany wadliwego towaru na rzecz o porównywalnych cechach i wyższej wartości, jeśli nie naraża to Kupującego na niedogodności (np. wymiana na następny model, model z tej samej serii itp.).

Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za wady i szkodę powstałą na skutek użycia artykułu niezgodnie z przeznaczeniem, czy w sposób niezgodny z instrukcją obsługi, lub za szkody powstałe wskutek nieodpowiedniego lub niedbałego obchodzenia się z nim. Dotyczy to w szczególności podłączenia urządzeń elektrycznych do niewłaściwego źródła napięcia lub rodzaju prądu. Rękojmią nie są objęte uszkodzenia powstałe w wyniku wyładowań atmosferycznych, ognia, eksplozji lub przepięć w sieci elektrycznej, wszelkiego rodzaju wilgoci, braku lub użycia niewłaściwego oprogramowania i/lub nieodpowiednich danych, chyba że Kupujący udowodni, że wymienione przyczyny nie są powodem reklamowanej usterki. Rękojmia wygasa, jeśli Kupujący podejmie się przeprowadzenia napraw lub zleci przeprowadzenie ich osobom nie autoryzowanym przez Sprzedającego, jeśli jest to przyczyną reklamowanego uszkodzenia.

Dalsze prawa, jak na przykład prawo do odstąpienia od umowy przysługują Kupującemu w wypadku, gdy Sprzedający nie zdoła doprowadzić towaru do stanu zgodnego z umową w odpowiednim czasie lub po dwukrotnej nieudanej próbie przeprowadzenia jego naprawy.

Prosimy o skierowanie zgłoszenia reklamacyjnego oraz o wysłanie reklamowanego artykułu na adres:
ALTERNATE GmbH,
Konrad-Zuse-Straße 701,
35440 Linden, Niemcy
e-mail: reklamacja@alternate.pl.

W przypadku towarów nabywanych przez Klientów prowadzących działalność gospodarczą, czyli nie będących Konsumentami mogą wystąpić obostrzenia dotyczące okresu i warunków gwarancji sprzedawcy.

Z wyjątkiem odpowiedzialności cywilnej za życie i zdrowie, dalsze roszczenia Kupującego niezależnie od ich podstawy prawnej są wykluczone, chyba że opierają się one na wzajemnej umowie. Z tego względu Sprzedający nie odpowiada za szkody nie dotyczące bezpośrednio kupionej rzeczy, w szczególności za utratę zysku lub inne szkody majątkowe Kupującego.

Wyżej wymienione ograniczenia w odpowiedzialności cywilnej nie obejmują szkód wyrządzonych umyślnie, z powodu rażącego niedbalstwa lub braku zapewnionej cechy, niewypełnienia istotnego dla umowy obowiązku, niemożliwości lub zwłoki w jego wypełnieniu, oraz roszczeń na podstawie Art. 34 Dz.U. Nr 229 poz. 2275 z 2003 r.

Sprzedający nie odpowiada za utratę danych, chyba że szkoda powstała wskutek działalności umyślnej lub rażącego niedbalstwa i Kupujący oświadczy, że zabezpieczył dane, tak, że ich odtworzenie nie będzie wymagało nieproporcjonalnie wysokich nakładów.

Dalsze wskazówki odnośnie realizacji roszczeń gwarancyjnych znajdują się w aktualnych, dołączonych do każdej dostawy informacjach dotyczących zwrotu towaru i warunków obsługi Klienta.


Wszystkie ceny łącznie z podatkiem VAT, + koszty dostawy i opłaty za zaliczenie pocztowe.
3
opłaty według cennika operatora
4
Nasze ceny dawne
Ostatnio oglądane: (0)
https://click.alternate.de