Dla większego komfortu zakupów internetowych używa ALTERNATE pilków cookie. Poprzez korzystanie z naszej strony wyraża się zgodę na wykorzystywanie plików cookie. X
Ogólne Warunki Handlowe oraz informacje dla klientów
21.01.2015
1) Zakres
1.1 Niniejsze Warunki Handlowe spółki ALTERNATE GmbH - Philipp-Reis-Str. 2-3 - 35440 Linden. - Niemcy (zwanej dalej „Sprzedawcą”) stosuje się do wszystkich umów zawartych między konsumentem lub przedsiębiorcą (dalej „Klient”) a Sprzedającym obejmujących swoim zakresem towary i/lub usługi wystawione przez Sprzedającego w jego sklepie internetowym. Niniejszym za nieważne uznaje się stosowanie odrębnych warunków Klienta, chyba, że strony postanowią inaczej.
1.2 Konsumentem, w rozumieniu niniejszych Ogólnych Warunków Handlowych, jest każda osoba fizyczna dokonująca czynności prawnych, które w przeważającej części nie mogą zostać zaliczone ani do działalności handlowej, ani do działalności związanej z wykonywaniem wolnego zawodu. Przedsiębiorcą, w rozumieniu niniejszych Ogólnych Warunków Handlowych, jest osoba fizyczna lub prawna lub spółka osobowa zdolna do czynności prawnych, która przy dokonywaniu czynności prawnych działa w bezpośrednim związku z prowadzoną działalnością handlową lub wykonywanym wolnym zawodem.
2) Zawarcie umowy
2.1 Opisy produktów przedstawione w sklepie internetowym Sprzedającego nie stanowią wiążącej oferty z jego strony, lecz służą złożeniu wiążącej oferty przez Klienta.
2.2 Klient może złożyć ofertę za pośrednictwem formularza zamówień on-line dostępnego w witrynie sklepu internetowego Sprzedającego. Polega to na tym, iż Klient, po umieszczeniu w wirtualnym koszyku wybranych towarów i/lub usług, a także po ukończeniu elektronicznej procedury złożenia zamówienia, poprzez kliknięcie przycisku finalizującego proces, składa wiążącą prawnie ofertę zawarcia umowy w odniesieniu do towarów i/lub usług w koszyku.
2.3 Sprzedający może przyjąć ofertę Klienta w terminie pięciu dni
poprzez przekazanie Klientowi potwierdzenia zamówienia w formie pisemnej lub tekstowej (faksem lub pocztą elektroniczną); decyduje wówczas data otrzymania potwierdzenia zamówienia przez Klienta lub
poprzez dostarczenie Klientowi zamówionego towaru; decyduje wówczas data dostarczenia towaru Klientowi lub
Jeśli zajdą co najmniej dwa z powyższych zdarzeń, umowa zostanie zawarta w momencie, w którym jedno z tych zdarzeń zajdzie jako pierwsze. Nieprzyjęcie przez Sprzedającego oferty Klienta w wyżej podanym terminie będzie jednoznaczne z odrzuceniem oferty. Tym samym Klient nie będzie dłużej związany swoim oświadczeniem woli.
2.4 Okres na przyjęcie oferty rozpoczyna swój bieg w dniu następującym po wysłaniu oferty przez Klienta, a kończy go z upływem piątego dnia następującego po wysłaniu oferty.
2.5 W przypadku złożenia oferty za pośrednictwem formularza zamówień on-line tekst umowy zostanie przez Sprzedającego zapisany i dostarczony Klientowi – po wysłaniu przez niego zamówienia – w formie tekstowej (np. e-maila, faksu lub listu) wraz z niniejszymi Ogólnymi Warunkami Handlowymi. Ponadto tekst umowy zostanie zarchiwizowany na stronie internetowej Sprzedającego. Klient może go bezpłatnie pobrać za pośrednictwem chronionego hasłem konta klienta, do którego ma dostęp po podaniu odpowiednich danych logowania, pod warunkiem, że założył takie konto w sklepie internetowym Sprzedającego przed złożeniem zamówienia.
2.6 Przed dokonaniem wiążącego zamówienia za pośrednictwem formularza zamówień on-line Sprzedającego Klient może w dowolnej chwili poprawić swoje dane za pomocą standardowych funkcji klawiatury i myszy. Ponadto przed dokonaniem wiążącego zamówienia wszystkie dane wyświetlane są ponownie w oknie potwierdzenia i mogą zostać poprawione za pomocą standardowych funkcji klawiatury i myszy.
2.7 Umowa może zostać zawarta wyłącznie w języku polskim.
3) PRAWO DO ODSTĄPIENIA
3.1 Konsumentom przysługuje zasadniczo prawo do odstąpienia.
3.2 Szczegółowe informacje związane z prawem do odstąpienia znajdują się w pouczeniu o prawie do odstąpienia udzielonym przez Sprzedającego.
4) Ceny i warunki płatności
4.1 W przypadku gdy z opisu produktu podanego przez Sprzedającego nie wynika inaczej, podane ceny są cenami całkowitymi, które zawierają ustawowy podatek VAT. Ewentualne dodatkowe koszty dostawy i wysyłki są podane osobno w opisie danego produktu.
4.2 Klient ma do dyspozycji kilka sposobów płatności. Podane są one w sklepie internetowym Sprzedającego.
4.3 Jeśli uzgodniono dokonanie przedpłaty, płatność jest należna natychmiast po zawarciu umowy.
4.4 W przypadku wyboru metody płatności „PayPal” następuje realizacja płatności za pośrednictwem dostawcy usług finansowych „PayPal” (Europe) Sárl. et Cie S.C.A. 22-24 Boulevard Royal L-2449 Luxembourg. Przy dokonywaniu płatności obowiązują warunki korzystania z serwisu PayPal zamieszczone pod adresem https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/useragreement-full. Z warunków tych wynika między innymi wymóg, aby Klient otworzył konto PayPal, względnie dysponuje już takim kontem.
5) Warunki dostawy i wysyłki
5.1 Dostawy towarów dokonuje się drogą wysyłki na adres dostawy wskazany przez Klienta, chyba, że strony postanowiły inaczej. Przy realizacji transakcji bierze się pod uwagę adres dostawy podany podczas składania zamówienia u Sprzedającego.
5.2 Nie oferuje się możliwości odbioru osobistego.
6) Odpowiedzialność za wady
W sprawach odpowiedzialności za wady strony stosować będą przepisy ustawowe.
7) Prawo stosowane, właściwość miejscowa sądu
7.1 Jeżeli Klient występuje jako konsument w rozumieniu punktu 1.2, wówczas do wszystkich stosunków prawnych między stronami stosuje się prawo Polski z wyłączeniem ustaw dotyczących międzynarodowej sprzedaży towarów ruchomych a dla rozpatrywania sporów wynikających z niniejszej umowy wyłącznie właściwy jest sąd miejsca zamieszkania Klienta.
7.2 Jeżeli Klient występuje jako przedsiębiorca w rozumieniu punktu 1.2, wówczas do wszystkich stosunków prawnych między stronami stosuje się prawo Republiki Federalnej Niemiec a dla rozpatrywania sporów wynikających z niniejszej umowy wyłącznie właściwy jest sąd miejsca zamieszkania lub siedziby Sprzedającego.
Wskazówki dotyczące utylizacji zużytych baterii
Baterie zawierają wartościowe składniki, które wprawdzie szkodzą środowisku, ale nadają się do wprowadzenia do recyklingu. Zużytych baterii nie wolno więc wyrzucać do śmieci, lecz należy przechowywać i utylizować je osobno. Na podstawie Art. 42 Dz.U. Nr 180 poz. 1495 z 2005 r. Sprzedający jest zobowiązany przyjąć zużyte baterie, a Kupujący oddać je w punkcie zbiórki.
Baterie objęte obowiązkiem recyklingu można rozpoznać na rysunku przekreślonego śmietnika umieszczonym na opakowaniu. Pod rysunkiem znajduje się informacja o rodzaju zawartej w nich substancji szkodliwej dla środowiska:
Pb: Ołów
Cd: Kadm
Hg: Rtęć
Kupujący ma prawo przysłania zużytych baterii paczką na nasz adres: ALTERNATE GmbH, Konrad-Zuse-Straße 701, D-35440 Linden, Niemcy. Prosimy o podanie hasła: "Batterieentsorgung". Dziękujemy!
ALTERNATE GmbH
Philipp-Reis-Str. 2-3
35440 Linden
Niemcy
E-Mail: info@alternate.pl
Internet: http://www.alternate.pl
Dyrektor zarządzający: Carsten Kellmann
Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Giessen pod numerem: HRB 2110
NIP: DE 112 595 008
Tutaj możesz ściągnąć Regulamin w formacie PDF:PDF
Wszystkie ceny łącznie z podatkiem VAT, + koszty dostawy i opłaty za zaliczenie pocztowe.
3
opłaty według cennika operatora
4
Nasze ceny dawne
Ostatnio oglądane: (0)
https://click.alternate.de